PROJEKT

Dwie kultury, jedna Europa (PBU2/0912/18)

Transgraniczny obszar Polski i Ukrainy ma ogromną różnorodność kulturową i tradycje. Lublin jako historyczna stolica Związku Polsko-Litewskiego jest dziedzictwem pięciu narodów (Polski, Litwy, Białorusi, Łotwy i Ukrainy). Dzięki promocji zamku w Lublinie, Placu Unii i muzeum historycznego projekt pokaże, że dziedzictwo Unii dotyczy nie tylko dwóch, ale pięciu narodów. Niewątpliwie w Lublinie podpisano najważniejszy akt XVI-wiecznej Europy. Akt, który przez następne 200 lat określał istnienie kilku narodów europejskich i oznaczał ich rozwój. Związek Polsko-Litewski jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako dziedzictwo 5 narodów (Polska, Litwa, Łotwa, Białoruś i Ukraina). Chcemy, aby młodzi ludzie zbadali, w jaki sposób ten akt wpłynął na stosunki Polaków i Ukraińców, a przede wszystkim czy wpłynął także na Użhorodian, którzy byli poza granicami ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak dziś patrzą na mieszkańców dawnej Polski – Wspólnota Litewska, różnice między ich tradycjami, zrozumienie ówczesnych problemów Ukrainy i jakie znaczenie przypisują stosunkom polsko-ukraińskim. Specjalna wystawa multimedialna zostanie wystawiona w centrach w Lublinie i Użhorodzie. Dodatkowo młodzi ludzie przygotują specjalny multimedialny komiks o historii zamków – Lublina i Użhorodu, znajdując wspólne punkty.

Niestety w chwili obecnej nie ma wystarczających instytucji zajmujących się wieloetniczną, wieloreligijną i wielokulturową strukturą tego obszaru. Jednocześnie zainteresowanie młodych pokoleń kultywowaniem lokalnych tradycji z silnym wpływem kultury zachodniej staje się coraz mniejsze. Innym problemem jest to, że pomimo faktu, że polsko-ukraiński obszar przygraniczny ma ogromny potencjał rozwoju i tworzenia turystyki, cierpi z powodu bardzo niskiej promocji i świadomości. Wielu odwiedzających i turystów często przypadkowo odkrywa ciekawe miejsca turystyczne i lokalizacje, które mają ogromne znaczenie zarówno dla naszej przeszłości, jak i przyszłości. Wszystkie te aspekty znacznie utrudniają prawidłowy rozwój regionu. Ogólnym celem projektu wyznaczonym przez samych partnerów projektu jest zwiększenie wiedzy ludności, zwłaszcza młodzieży, na temat dziedzictwa kulturowego województwa lubelskiego i obwodu zakarpackiego. W tym celu powstaną 2 ośrodki rozwoju wspólnej kultury PL-UA w Lublinie i Użhorodzie z kompleksową ofertą kulturalną, w tym folklorem, sztuką, literaturą, malarstwem, teatrem, rzemiosłem itp. Rozwinięte centra kultury to ambasady Użhorodu w Lublinie i Lublina w Użhorodzie. Będą otwarte 5 dni w tygodniu. Powstaną punkty informacyjne, w których będą dostępne przewodniki i wystawy poświęcone obu miastom. Tutaj raz w miesiącu będą odbywać się spotkania z osobami związanymi z miastami (historykami, szefami kuchni, studentami, wykładowcami akademickimi). Będą rozmawiać o interesujących kwestiach związanych z miastami. Centra będą czynne przez cały rok i będą promować osiągnięcia historyczne i kulturalne obu miast. Dostępna będzie prezentacja multimedialna na temat interesujących rzeczy. Ponadto w centrum powstanie platforma internetowa, która będzie dostarczać aktualne informacje o życiu miasta, a także oferty turystyczne i kulturalne. Ośrodki będą promowane jako miejsca promujące dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu lubelskiego i Zakarpacia: każde centrum zachowa i będzie promować lokalne, regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe zarówno Ukrainy, jak i Polski, a mianowicie rzemiosło, folklor, sztukę, literaturę, malarstwo , teatr, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych ukraińsko-polskich obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na Lubelszczyźnie i Zakarpaciu.

Beneficjentami tych centrów będą głównie kreatywni młodzi ludzie zainteresowani dziedzictwem kulturowym Polski i Ukrainy. Dodatkowo, dzięki bogatemu dziedzictwu kulturowemu i powiązaniu z lokalnymi tradycjami, chcielibyśmy zwrócić uwagę na dziedzictwo kulturowe społeczeństwa poprzez projekt oraz przekazać je i promować wśród obecnych pokoleń. Tak więc innym celem jest rozwój terytorium jako wspólnej destynacji turystycznej opartej na dziedzictwie kulturowym i historycznym. Wspólna praca wszystkich partnerów projektu doprowadzi do stworzenia strategii wspólnej promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionu.

-1
Wartość projektu w EURO
-1
Dofinansowanie w EURO
pl_PLPL